Felsefe

Farabi Felsefesi

Farabi, İslam Felsefesi‘nin kurucusu olan ve orijinal bir felsefe sistemi koyan kişidir. Felsefeyle, doğa bilimleriyle, matematik ve müzikle uğraşmıştır. İslam müziğinin temellerini attığı söylenen Farabi, aynı zamanda doktordur. Aristoteles’in mantık eserlerini şerh etmiş ve bu nedenle “Muallim-i Sâni” (ikinci öğretmen) adını almıştır. (Birinci öğretmen Devamını Oku

İslam Felsefesi

İslam felsefesi özelinde, “İnsanla mutlak varlık (Tanrı) arasında ne gibi ilişki vardır?” sorusunun ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, insan iradesinin özgür olup olmadığı, İslam düşüncesinin ana sorunudur. Böylece irade özgürlüğü, yaşamın anlamı, doğru ve gerçek yaşamanın yollan, İslam dininin ilkeleri göz önünde tutularak çeşitli Devamını Oku

Ockhamlı William Felsefesi

Ockhamlı William, Skolastik felsefenin son döneminin en önemli düşünürüdür. Nominalizmin kurucusu ve başlıca temsilcisidir. Adcılık (nominalizm), tümel kavramların zihin dışında bir gerçekliği olamayacağım ve sadece birer isimden ibaret olduğunu savunan görüştür. Ockhamlı William’a göre, bütün gerçek nesnelerden kurulmuştur. Tümel kavramlar yapma şeylerdir. Birbirlerine benzeyen Devamını Oku

Duns Scotus Felsefesi

Duns Scotus iradenin akıl karşısında önceliğini, üstünlüğünü ileri sürer. İnsan ilk planda bilen değil, isteyen bir varlıktır. İnsanı bilgiye götüren iradesidir. Mutluluğun kaynağı da akıl değil, iradedir. Yalnız insanda değil, Tanrı’da da irade akıldan öncedir. Tanrı istediği için “iyi” iyidir. Tanrı isteseydi, başka bir ahlâk Devamını Oku

Aquinolu Thomas Felsefesi

Aquinolu Thomas yalnız skolastiğin yükselme döneminin değil, tüm Skolastik dönemin en büyük düşünürüdür. Öğretisi bugün de Katolik kilisesinin resmi felsefesidir. Skolastik Felsefenin ilk önemli parolası, “Anlamak için inanıyorum.” anlayışıydı. Bu da dinin dogmalarını inanarak kabul etmek, sonra da bunları akılla kavramak demektir. Böylece inanılan Devamını Oku

Anselmus Felsefesi

Yalnız skolastiğin ilk döneminin değil, bütün Orta Çağ’ın en güçlü düşünürlerinden biri olan Anselmus, Augustinus‘un izinde yürümüş, ondan aldığı “Anlamak için inanıyorum.” önermesine açık ve kesin bir anlam kazandırmış; inancın en yüksek sırlarını akılla temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre, çevremizdeki varlıklar ancak mutlak bir varlıktan, Devamını Oku

Augustinus Felsefesi

Kilise Babalarının felsefesi (Patristik felsefe), Hristiyan dininin öğretisini oluşturmak, bu öğretiye bir biçim vermek çaba ve denemelerini kapsıyordu. Bu öğretiye sistemli bir bütünlük kazandıran, Hristiyan inançlarını felsefi bir sistem içine yerleştiren, dolayısıyla Hristiyanlığın dogmalarını (dinin tartışılmayan doğrulan) felsefeyle temellendiren düşünür Augustinus olmuştur. Bu nedenle Devamını Oku

Orta Çağ Felsefesi

Yunanlılarda felsefe, bilmek için bilmek fikriyle, sadece bilme olayından duyulacak sevinçle başlamış, sonraları yavaş yavaş değişerek Roma döneminde pratikte yararlı olma yoluna girmiştir. Orta Çağ felsefesi ise işin başında, bile bile pratiğe uygulamış ve dinin temellendirilmesi amacıyla kullanmıştır. Bunun sonucunda Hristiyan Felsefesi ortaya çıkmıştır. Devamını Oku

Yeni Platonculuk (Plotinos)

Antik Çağ sonlannda felsefeye dayanarak dini bir dünya görüşü geliştirme denemelerinden ilki olan Yeni Platonculuk, kendisinden sonraki gelişme üzerinde büyük etki göstermiştir. Çünkü bu çığır batı ve doğu mistisizminin başlıca kaynaklarından biridir ve Rönesans sonrasına kadar Platon felsefesi, daha çok Yeni Platonculuk şeklinde ele Devamını Oku

Septik Felsefe (Pyrrhon ve Timon)

Septik felsefenin ilk temsilcileri sofistlerdi. Sofistler, doğayla ilgilenen filozofların aynı konuda farklı sonuçlara ulaşmaları nedeniyle, insanın doğru bilgi edinip edinemeyeceği üzerinde durmuşlardır. Thales’e göre evrenin aslı su, Anaximenes’e göre hava, Herakleitos’a göre ateşti. Herakleitos evrende değişme olduğunu, Parmenides ise değişme olmadığını savunuyordu. Aynı konudaki Devamını Oku