Felsefe

David Hume Felsefesi

David Hume, İngiliz empirizm yaklaşımını temsil eden düşünürdür. Locke ve Berkeley’le başlayan bilginin eleştirilmesi işlemi, Hume’un felsefesinde doruğuna ulaşır. Ona göre, bilincin içindekiler, fikirler (ideler) ve izlenimler (duyumlar) diye ikiye ayrılır. İzlenimler deyince Hume, duyum ve duygulanımları anlar. İdelerse, izlenimlerden daha az canlı olan Devamını Oku

John Locke Felsefesi

John Locke, İngiliz aydınlanmasını, dolayısıyla da Avrupa’daki aydınlanmayı başlatan düşünürdür. Locke’un araştırmalarının ağırlık merkezi insandır. Locke, doğuştan düşüncelerin olmadığını savunur. Ona göre, bizde birtakım kavramlar vardır. Bu kavramlar akla nereden gelmişlerdir? Zihin, başlangıçta üzerinde hiçbir şey yazılmamış olan düz beyaz bir kâğıt gibidir. Ruhta Devamını Oku

Aydınlanma Felsefesi

On sekizinci yüzyıl felsefesine “Aydınlanma Felsefesi“, bu felsefenin içinde yer aldığı tarih dönemine de “Aydınlanma Çağı” adı verilir. Burada aydınlanmak isteyen insanın kendisi, aydınlatılması istenen şey de, insan hayatının anlam ve düzenidir. Aydınlanma, insanın düşünme ve değerlendirmede din ve geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup, kendi Devamını Oku

Leibniz Felsefesi

Wilhelm Leibniz, yalnız bir filozof değil, aynı zamanda matematikçi, doğa bilgini, dil bilgini, hukukçu ve ilâhiyatçıdır. Yeni Çağ Alman felsefesinin ilk büyük düşünürüdür. Yöntem anlayışında, matematiğin yöntemini felsefeye aktarmak ister. Ona göre, yalnız matematikçiler ileri sürdüklerini kanıtlayabilecek durumdadırlar. Nasıl matematikte sayılarla hesap yapılıyorsa, aynı Devamını Oku

Spinoza Felsefesi (Panteizm)

Spinoza felsefesi en büyük ve kesin etkiyi Descartes felsefesinden almıştır. Tümden gelimci – matematik yöntem, Spinoza felsefesinin de güvenip kullandığı biricik yöntemdir. Cevher problemi onun felsefesinin de ana problemidir. Spinoza için cevher, kendi kendisinde var olan, var olmak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Devamını Oku

Rene Descartes Felsefesi

Rene Descartes, yalnız Yeni Çağ felsefesinin değil, yeni matematik ve yeni doğa biliminin de kurucuları arasında yer alır. Kendisinden artık şüphe edilemeyecek mükemmel bir bilgi arar. Bu sarsılmaz bilgiye, ancak matematiğin yürüdüğü yolla ulaşılabileceğine inanır. Matematik, tıpkı formel mantık gibi bağlantılı ve açık seçik Devamını Oku

Rönesans Felsefesi

Rönesans felsefesi, tarihsel olarak bir değişim döneminde ortaya çıkan düşünce biçimlerinin etkisiyle şekillenmiştir. Rönesans Dönemi Rönesans adı verilen çağ bir geçiş dönemidir. Avrupa kültür çevresinin iki büyük çağı arasında bir köprüdür, Yeni Çağ’ın girişi ve ilk basamağıdır. Rönesans “yeniden doğuş” demektir. Dar anlamda, “Antik Devamını Oku

İbn-i Rüşd Felsefesi

İspanya’da yaşayan İbn-i Rüşd, Orta Çağ’da Aristoculuğun temsilcisi sayılır. Lâtin dünyası Aristo’yu İbn-i Rüşd’ün eserleriyle tanımıştır. Batıda Averroes adıyla da anılır. İbn-i Rüşd, dinde açıklanmış olan her şeyin akıl yoluyla ispatlanabileceğini savunduğu için görüşleri Katolik kilisesi tarafından yüzyıllarca (1240-1513) yasaklanmıştır. Yunan felsefesini, “Yeni Platonculuğu”, Devamını Oku

Gazali Felsefesi

Gazali; Farabi‘nin ve özellikle İbn-i Sina‘nın görüşlerine karşı çıkmıştır. Ona göre: 1. Alem ezelidir. 2. Tanrı, birey olarak varlıkları, cinsleri içinde bilir. 3. Bireysel ruhun ölümsüzlüğünün anlamı, bireysel ruhun Tanrı’ya katılmasıdır. Gazali, Tanrının dünyadaki tek etkin neden olduğunu düşünür; ona göre Tanrı tek ışıktır, Devamını Oku

İbn-i Sina Felsefesi

İbn-i Sina, Batıda Avicenna adıyla da anılır. İbn-i Sina iki yönüyle dikkati çeker: Kendisinden önceki düşünürlerin öğretilerini yeni bir açıdan inceleyen filozof yönüyle ve bilim adamı yönüyle. İbn-i Sina‘nın çeşitli tıp eserleri arasında en ünlüsü olan “El-Kanun” tıpla ilgili hemen her konuyu içine almıştır. Devamını Oku