Felsefe

Epiküros Felsefesi

Bir ahlâk felsefesi olan Epiküros Felsefesi veya Epikürcülüğün de temel düşüncesi mutluluğa kavuşmaktır. Epiküros felsefenin bireyin mutluluğunu sağlayacak imkânların, araçların araştırılmasından başka bir şey olmadığını savunur. Felsefe bunu her şeyden önce, inşam tanrılarla ölüm karşısında duyulan korkudan ve nesnelerin yapısı üzerindeki yanlış tasavvurlara bağlı Devamını Oku

Stoa Felsefesi

Helenistik çağın en önemli felsefe öğretisi, Stoa Felsefesi olarak bilinir. Bu öğretinin kurucusu Kıbnslı Zenon‘dur. Stoa felsefesinde, insanın bağımsızlığı ana düşüncedir. Sokrates ve Platon’dan alınan doğaya uygun yaşama kavramı, Stoa ahlâkının temelini oluşturmuştur. Panteizm Zenon’a göre asıl gerçek olan, maddi olandır. Bu maddi ilkede Devamını Oku

Helenistik Felsefe

Makedonya Kralı Büyük İskender’in Hindistan’a kadar ilerlemesi Yunan düşüncesinin Asya içlerine kadar yayılmasına, doğu kültürlerinin de Yunan düşüncesini etkilemesine neden olmuştur. Bu etkileşme sonucunda Yunanlıların büyük felsefî sistemleri, yerini belli ve sınırlı problemlere bırakmıştır. Aristoteles’te Yunan felsefesi gelişmesinin klâsik olgunluğuna erişmiş ve Aristoteles’ten sonra Devamını Oku

Aristoteles Felsefesi

Aristoteles felsefesinde, bütün Yunan bilimi adeta canlı bir bütün oluşturur. Aristoteles; mantık, felsefe, fizik, zooloji, ahlak, siyaset ve sanat gibi o dönemin her bilgi dalıyla ilgilenmiştir. Mantık biliminin kurucusudur. Orta Çağ sonuna kadar batı düşüncesinde tek otorite olarak değerlendirilmiştir. Aristoteles’te mantık, bilimsel araştırmanın tekniğini Devamını Oku

Sofistler (Protagoras ve Gorgias)

Beşinci yüzyılın ortalarında, Yunanistan’da siyasi ve ekonomik bir kalkınmanın ortaya çıktığı görülmektedir. Perslerle olan savaşlarda üstün bir rol oynayan Atina, bu kalkınmanın ağırlık merkezini oluşturur. Atina’da meydana gelen bu demokratik gelişmeler, belli bir yetişme ihtiyacına yol açmıştır. Bundan dolayı bilgi, pratik bir toplumsal değer Devamını Oku

Demokritos Felsefesi

Demokritos, Yunan materyalizminin ve atomculuğunun en büyük isimlerinden biridir. Demokritos’a göre, iki başlangıç bulunmaktadır. Boşluk Atomlar Evrendeki her şeyin temelinde maddi cinsten olan atomlar bulunur. Atomlar hareketlidir, sayısızdır ve nitelik olarak birbirinin aynıdır. Bunlar insanın duyularıyla kavranamaz. Atomlar, yalnızca akıl ile kavranabilir. Atomların doğrudan Devamını Oku

Anaksagoras Felsefesi

Anaksagoras, Empedokles’in görüşlerini geliştirmiştir. Varlık, nitelik bakımından birbirinden farklı parçacıklardan oluşur. Dış dünyada ne kadar çeşitlilik varsa, nitelikçe birbirinden ayrılan o kadar ana madde bulunmaktadır. Anaksagoras, bu ana maddelere tohum (spermata) adını vermiştir. Gözlemlediğimiz oluşmayla yok olma, bu ana maddelerin birleşmesi ve dağılmasıdır. Yoksa Devamını Oku

Empedokles Felsefesi

Empedokles, insanların meydana gelme dedikleri şeyin, temel maddelerin bir karışması; yok olma dediklerinin ise, söz konusu bu karışımın dağılması olduğunu düşünmektedir. Çok küçük parçalardan oluşan bu temel maddeler, kendileri meydana gelmemiştir; yok olmazlar ve değişemezler. Doğa bilgisinin gelişmesinde çok önemli bir unsuru; element kavramını Devamını Oku

Elealı Zenon Felsefesi

Elealı Zenon, Parmenides’i destekleyen bir filozoftur. Bu desteği ise çokluğa ve harekete karşı ileri sürdüğü çeşitli kanıtlarla verir. Bu kanıtlarda, Zenon’un nesnelerin çokluğunu ve hareketin gerçekliğini şüphe ile karşıladığı görülmektedir. Çokluğa karşı ileri sürdüğü kanıtlardan biri, yığın kanıtı olarak bilinmektedir. Zenon, karşısındakilere bir buğday Devamını Oku

Parmenides Felsefesi

Parmenides veya Elealı Parmenides, bir birlik olan, kendi içine kapalı, doğmamış, yok olmayaca, değişmez, bölünmez, yoğunlaşmaz, seyrekleşmez bir varlık kabul eder. Bu varlığı, “Bir Olan” olarak ifade eder. Bir olan, en yüce varlık ise Tanrıdır. Evrende bulunan tüm varlıkların var edicisidir. Bilginin amacı ve görevi Devamını Oku