Çocuklarda Yas Süreci

Yaşama içerisinde sevilen birinin kaybı sonrasında geride kalanların yaşadıkları farklı kavramlar bulunmaktadır. Bunlardan biri olan yas sürecinde ise ölüm nedeniyle kayıp yaşayan kişinin kayba karşı verilen uyum tepkileri ele alınır. Bu yaşanan kayıp karşısında gösterilen tepkiler toplumdan topluma, kültürden kültüre, bireyden bireye değişiklik gösterebilir. Devamını Oku

Roma Dönemi Tiyatrosu

Roma, Sophokles’in Kral Oedipus oyununun ilk gösteriminden 200 yıl sonra büyük bir güce dönü­şür. Yunanistan, Doğu Akdeniz, Batı Avrupa’nın bü­yük bölümü ve Kuzey Afrika’yı da içine alan 700 yıl ayakta kalacak büyük bir imparatorluk olur. Roma Dönemi’nde sanat hakkındaki düşünceler incelen­diğinde daha çok sanatın Devamını Oku

Antik Yunan Tiyatrosu

Antik Yunan Dönemi’nde büyük bir coşkuyla düzenlenen şenliklerde yapılan yarışmalarla ödül­lendirilen tiyatro, halk tarafından çok sevilen sa­natlardan biriydi. Tiyatro sanatını tarihî süreç içinde ele aldığı­mızda ilk dönem olarak karşımıza M.Ö. 6. yüzyıl­da başlayıp, M.S. 500’e kadar devam eden 1000 yıllık bir süreç çıkar. Antik Devamını Oku

Edebiyatta Biçimsel Türler

Bu başlık altında edebî türler, belirleyici özellik­lerine göre sanatsal yazılar ve düşünce yazıları olarak iki grup altında betimlenecektir. Sanatsal (Kurmaca) Yazılar Sanatsal yazılarda bir düşüncenin veya duygunun anlatımında yaratma, yeniden oluşturma söz konu­sudur. Sanatsal yazılar nesnel yaşamın gerçeklerinden esinlenerek kurmaca bir dünyayı yansıtır ve Devamını Oku

Pozitif Ayrımcılık | Kadın-Erkek Eşitsizliğine Karşı Yeni Bir Önlem

Kadına yönelik ayrımcılık, tarihsel geçmişten beri iş, toplum, eğitim politika gibi etkenlerin farklı ayrıştırmalarıyla şekillenmiş ve eşitsizliğin temel sorunları haline gelmiştir. Özellikle toplum ve toplumun benimsediği kültür özellikleri, kadının ailedeki, işteki sosyal çevredeki rolünü şekillendirmede etkili olmuştur. Toplumun fikirleri de, eğitim düzeyinin artması ve Devamını Oku

Edebiyat Akımları

Edebiyat akımı; edebiyat sanatı konusunda aynı görüşte olan sanatçıların oluşturduğu topluluk; öncü bir edebiyatçının ya da edebiyatçılar toplulu­ğunun geliştirdiği, biçim ve içerik yönünden birta­kım yenilikler getiren anlayış, akım ve okul olarak tanımlanmaktadır. Bütün akımların ortaya çıkışında olduğu gibi edebiyat akımlarının ortaya çıkışında da yenilik Devamını Oku

Edebiyat Kuramları

Edebiyatın niteliği, işlevi, kapsamı üzerine Platondan günümüze kadar birbirini izleyen ya da bir öncekine tepki olarak oluşan pek çok görüş ortaya konmuştur. Bu görüşlerin oluşturduğu bütün, kendi içinde farklı­lıkları olmakla birlikte, ‘edebiyat kuramı’ ya da ‘edebiyat teorisi’ olarak başlıklandırılmıştır. Edebiyat kuramları; edebiyat ilkelerinin, kategorilerinin, Devamını Oku

Sanat Kuramları

Kuram veya teori, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olgu ve olayı açıklayan ve bir araştırma alanına temel oluşturan kurallar ve yasalar bütünüdür. Sanat alanında da konuyla ilgilenen düşünürler; sanatın genelgeçer bir tanımını vermek, sınırlarını çizmek ve bir şeye ‘sanat eseri’ dememizi mümkün kılan nitelikleri Devamını Oku

Bireysel Psikoloji | Alfred Adler

Psikodinamik kuramlar içerisinde yer alan Alfred Adler kuramının terapistler ve diğer insanlar için rehber niteliği taşıyabilmesi açısından daha yalın bir kullanarak Freud ve Jung’dan ayrılmıştır. Adler, insanın ne tür özelliklere dünyaya gelişini bir kenara koyup; bu özelliklerle ne yaptığına odaklanmasıyla Bireysel Psikoloji yaklaşımının öncüsü Devamını Oku

Sanat ve Estetik Arasındaki İlişki

Sanat ve Estetik kavramları arasındaki ilişki, insanlığın kültür tarihi boyunca farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Günlük hayatta ‘hoş, güzel, beğeni toplayan’ anlamında kullandığımız ‘estetik’ kelimesi felsefede özel bir araştırma alanıdır; sanatın tarihinde de belirleyici ölçütlerden biri olmuştur, olmaya devam etmektedir. Estetik yargı; neyin sanat olup Devamını Oku