Aquinolu Thomas Felsefesi

Aquinolu Thomas yalnız skolastiğin yükselme döneminin değil, tüm Skolastik dönemin en büyük düşünürüdür. Öğretisi bugün de Katolik kilisesinin resmi felsefesidir. Skolastik Felsefenin ilk önemli parolası, “Anlamak için inanıyorum.” anlayışıydı. Bu da dinin dogmalarını inanarak kabul etmek, sonra da bunları akılla kavramak demektir. Böylece inanılan Devamını Oku

Anselmus Felsefesi

Yalnız skolastiğin ilk döneminin değil, bütün Orta Çağ’ın en güçlü düşünürlerinden biri olan Anselmus, Augustinus‘un izinde yürümüş, ondan aldığı “Anlamak için inanıyorum.” önermesine açık ve kesin bir anlam kazandırmış; inancın en yüksek sırlarını akılla temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre, çevremizdeki varlıklar ancak mutlak bir varlıktan, Devamını Oku

Augustinus Felsefesi

Kilise Babalarının felsefesi (Patristik felsefe), Hristiyan dininin öğretisini oluşturmak, bu öğretiye bir biçim vermek çaba ve denemelerini kapsıyordu. Bu öğretiye sistemli bir bütünlük kazandıran, Hristiyan inançlarını felsefi bir sistem içine yerleştiren, dolayısıyla Hristiyanlığın dogmalarını (dinin tartışılmayan doğrulan) felsefeyle temellendiren düşünür Augustinus olmuştur. Bu nedenle Devamını Oku

Orta Çağ Felsefesi

Yunanlılarda felsefe, bilmek için bilmek fikriyle, sadece bilme olayından duyulacak sevinçle başlamış, sonraları yavaş yavaş değişerek Roma döneminde pratikte yararlı olma yoluna girmiştir. Orta Çağ felsefesi ise işin başında, bile bile pratiğe uygulamış ve dinin temellendirilmesi amacıyla kullanmıştır. Bunun sonucunda Hristiyan Felsefesi ortaya çıkmıştır. Devamını Oku

Yeni Platonculuk (Plotinos)

Antik Çağ sonlannda felsefeye dayanarak dini bir dünya görüşü geliştirme denemelerinden ilki olan Yeni Platonculuk, kendisinden sonraki gelişme üzerinde büyük etki göstermiştir. Çünkü bu çığır batı ve doğu mistisizminin başlıca kaynaklarından biridir ve Rönesans sonrasına kadar Platon felsefesi, daha çok Yeni Platonculuk şeklinde ele Devamını Oku

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Paranoid kişilik bozukluğu DSM-5 kategorilerinden A kümesine ait bir bozukluktur. Paranoid kişiler genel itibari ile hataları başkalarında arayan, sürekli olarak haksızlığa maruz kaldığını düşünen, güvensizlik hissi ile yaşayan, kavga etme ve tartışmaya yatkın, sürekli kuşkucu tavırlar sergileyen kişilik özellikleri ile karşımıza çıkmaktadır. Kişilik bozuklukları Devamını Oku

Septik Felsefe (Pyrrhon ve Timon)

Septik felsefenin ilk temsilcileri sofistlerdi. Sofistler, doğayla ilgilenen filozofların aynı konuda farklı sonuçlara ulaşmaları nedeniyle, insanın doğru bilgi edinip edinemeyeceği üzerinde durmuşlardır. Thales’e göre evrenin aslı su, Anaximenes’e göre hava, Herakleitos’a göre ateşti. Herakleitos evrende değişme olduğunu, Parmenides ise değişme olmadığını savunuyordu. Aynı konudaki Devamını Oku

Epiküros Felsefesi

Bir ahlâk felsefesi olan Epiküros Felsefesi veya Epikürcülüğün de temel düşüncesi mutluluğa kavuşmaktır. Epiküros felsefenin bireyin mutluluğunu sağlayacak imkânların, araçların araştırılmasından başka bir şey olmadığını savunur. Felsefe bunu her şeyden önce, inşam tanrılarla ölüm karşısında duyulan korkudan ve nesnelerin yapısı üzerindeki yanlış tasavvurlara bağlı Devamını Oku

Stoa Felsefesi

Helenistik çağın en önemli felsefe öğretisi, Stoa Felsefesi olarak bilinir. Bu öğretinin kurucusu Kıbnslı Zenon‘dur. Stoa felsefesinde, insanın bağımsızlığı ana düşüncedir. Sokrates ve Platon’dan alınan doğaya uygun yaşama kavramı, Stoa ahlâkının temelini oluşturmuştur. Panteizm Zenon’a göre asıl gerçek olan, maddi olandır. Bu maddi ilkede Devamını Oku

Helenistik Felsefe

Makedonya Kralı Büyük İskender’in Hindistan’a kadar ilerlemesi Yunan düşüncesinin Asya içlerine kadar yayılmasına, doğu kültürlerinin de Yunan düşüncesini etkilemesine neden olmuştur. Bu etkileşme sonucunda Yunanlıların büyük felsefî sistemleri, yerini belli ve sınırlı problemlere bırakmıştır. Aristoteles’te Yunan felsefesi gelişmesinin klâsik olgunluğuna erişmiş ve Aristoteles’ten sonra Devamını Oku

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/psikolog/domains/psikologo.com/public_html/wp-content/themes/spike/index.php on line 194