Varlık Felsefesi (Ontoloji)

Ontoloji veya Varlık Felsefesi, genel olarak "gerçek" olan her şey için geçerli olacak şekilde varlık üzerine akıl yürütmeyi kapsamaktadır. Varlık Felsefesi, Aristoteles tarafından Metafizik...

Holbach Felsefesi

Holbach, Fransız materyalizmini bir sistem hâline getirmiştir. Materyalizmi sistemleştirmiş; ama ortaya yeni bir düşünce koymamıştır. Holbach düşüncesine göre, hareket maddenin temel niteliğidir. Eğer madde, kımıldamayan,...

Anaksimenes Felsefesi

Miletli Doğa filozoflarının üçüncüsü ve Anaksimandros'un çağdaşı olan ve İÖ 527'de öldüğü sanılan Anaksimenes, "hava"nın, tabii sözlük anlamıyla değil de canlandırıcı soluk ve hatta...

Henri Bergson Felsefesi

Bergson, idealizmin Fransa'daki en büyük temsilcilerindendir. Her düşünür gibi, onun da çabası, gerçeği bulmaktır. İçinde yaşadığı çağ, dinamik evren açıklamasına girişen, varlığı bir hareket...

Ludwig Witgennstein Felsefesi

Wittgenstein eserleri mantıksal olguculuğun temel incelemeleri arasındadır. Wittgenstein'in bütün amacı, cümle veya önermelerin yapısını açıklamaktır. Yani "Kelimelerden oluşan bir cümlenin veya önermenin dünyada bir olguyu...

Helenistik Felsefe

Makedonya Kralı Büyük İskender’in Hindistan’a kadar ilerlemesi Yunan düşüncesinin Asya içlerine kadar yayılmasına, doğu kültürlerinin de Yunan düşüncesini etkilemesine neden olmuştur. Bu etkileşme sonucunda...

Rönesans Felsefesi

Rönesans felsefesi, tarihsel olarak bir değişim döneminde ortaya çıkan düşünce biçimlerinin etkisiyle şekillenmiştir. Rönesans Dönemi Rönesans adı verilen çağ bir geçiş dönemidir. Avrupa kültür çevresinin iki...

Nicolai Hartmann Felsefesi

Hartmann, yeni varlık biliminin (ontoloji) kurucusudur. O, varlık kuramını dört boyut üzerine kurar. İlkin varlık biçimleri ideal ve real varlık diye ayrılmalıdır. İdeal varlık alanının...

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

İnsanoğlu, kendi doğası gereği öğrenmek ve bilmek ister. İnsan varoluşunun temeli, bilgiyi edinmek olarak belirtilebilir. Bilgi, özne ile nesne arasındaki ilişkinin bir sonucu olarak...

Duns Scotus Felsefesi

Duns Scotus iradenin akıl karşısında önceliğini, üstünlüğünü ileri sürer. İnsan ilk planda bilen değil, isteyen bir varlıktır. İnsanı bilgiye götüren iradesidir. Mutluluğun kaynağı da akıl...