Felsefe Sözlüğü

açık ve seçik: (Descartes'ta) Bir bilginin doğruluğunu belirleyen ölçütler. (Konusu bize doğrudan doğruya, araçsız olarak verilmiş bilgi açık; konusu başka şeylerden ayrı, onlarla karışmamış...

Stephen Toulmin Felsefesi

Toulmin de bilimin doğasıyla ilgilenir ve Kuhn gibi o da bilimi bir etkinlik olarak görür. Bu etkinlik bilim adamları topluluğu tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle...

Thomas Kuhn Felsefesi (Paradigma)

Thomas Kuhn, özellikle bilim felsefesiyle ilgilenen bir düşünürdür. Ona göre bilim, bilim adamlarının oluşturduğu bir grubun etkinliğidir. Bu nedenle, bilimi anlayabilmek için bilimsel araştırma...

Ludwig Witgennstein Felsefesi

Wittgenstein eserleri mantıksal olguculuğun temel incelemeleri arasındadır.Wittgenstein'in bütün amacı, cümle veya önermelerin yapısını açıklamaktır. Yani "Kelimelerden oluşan bir cümlenin veya önermenin dünyada bir olguyu...

Karl Popper Felsefesi

Popper, "Bir teori nasıl olmalı ki, bilimsel sayılsın?" sorusuna cevap arar. Teoriler olayları açıklamaya ve gelecekle ilgili tahminlerde bulunmaya yarar. Popper, doğa bilimlerine ait...

Jean Paul Sartre Felsefesi

Sartre, varoluşçuluk olarak adlandırdığı öğretisini yalnız felsefe eserlerinde değil, etkisi çok büyük olan roman, dram, deneme ve eleştirilerinde de ortaya koymuştur. Diğer varoluşçular gibi...

Nicolai Hartmann Felsefesi

Hartmann, yeni varlık biliminin (ontoloji) kurucusudur. O, varlık kuramını dört boyut üzerine kurar.İlkin varlık biçimleri ideal ve real varlık diye ayrılmalıdır. İdeal varlık alanının...

Edmund Husserl Felsefesi

Husserl felsefeyi kesin bir bilim hâline getirmek ister. Fakat bunu yapabilmek, mantık, psikoloji içinde yok olduğu sürece imkânsızdır. Yapılacak şey, mantığı psikolojinin etkisinden kurtarmaktır....

William James Felsefesi (Pragmatizm)

William James, Amerika'da pragmatizm düşüncesinin yaygın olarak kabul edilmesini sağlayan düşünürdür. Pragma, Yunanca eylem, uygulama anlamına gelir. Pragmatik yöntem çözülememiş olan tartışmaları çözmek için...

Henri Bergson Felsefesi

Bergson, idealizmin Fransa'daki en büyük temsilcilerindendir. Her düşünür gibi, onun da çabası, gerçeği bulmaktır. İçinde yaşadığı çağ, dinamik evren açıklamasına girişen, varlığı bir hareket...